Historie / År 1932-1949

År 1932-1949

År 1932:
På generalforsamlingen ønskede formanden ikke genvalg, i stedet blev Valdemar Jensen, Langå valg til formand, samt tømrer Petersen, Sorø og Østergård, Holstebro blev valgt til bestyrelsen. Disse tre personer er de første jeg personligt har haft kontakt og samarbejde med. Valdemar Jensen var formand frem til 1958, herefter blev Østergård formand frem til 1964, Petersen, Sorø var vores mangeårige dommer på landsudstillingen.
Der blev også dette år vedtaget at opsige det nuværende avlscenter, på grund af manglende kontrolregnskab, som aldrig er blevet fremlagt, ligesom dyrene standardmæssig stod langt tilbage for de fleste medlemmer. Samme år blev der afholdt et møde i Odense, hvor bestyrelsen var samlet, angående et nyt avlscenter. Efter at have besigtiget Hr. Jørgensens besætning og pladsforhold, enedes man om at overdrage ham ledelsen af avlscenteret. Da besætningen var kontrolleret vedtages det at der skulle udtages en avlsstamme af de bedste af hans 1 og 2 årige høner, hvor man så købte en god avlshane fra en kontrolleret besætning, og samtidig skulle man købe hønekyllinger fra samme besætning, og de skulle sættes sammen med Jørgensen’s 2 årige hane.
 
År 1933:
På generalforsamlingen blev det vedtaget at frem over skulle klubbens præmier uddeles i sølvgenstande og ikke som nu i pengepræmie.

År 1936:
Er året hvor kontingentet sættes ned fra 4 kr. til 3 kr. årligt. Det fremkommer kun af regnskabsbogen, der er intet om det til generalforsamlingen, hverken i beretning eller forslag. I 1937 vedtages det at foruden avlscenteret hos Jørgensen, Odense, skulle der oprettes et nyt avlscenter hos Nielsen, Ullerslev. Prisen for rugeæg blev til 25 øre pr. stk. for daggamle kyllinger, og for medlemmer 40 kr. for 100 stk. og for 45 kr. til ikke-medlemmer.
 
År 1938:
Bød Valdemar Jensen de fremmødte til generalforsamlingen velkommen hvorefter han gav en lille skildring over Minorkaklubben gennem de 50 år den havde bestået. Han fremhævede den største opgave som det stadig havde været, at skaffe racen blodfornyelse, og oplyste at der var anvendt tusindvis af kroner til det formål. Henriksen, Århus udtalte sin tilfredshed over klubbens arbejde, og udtalte
at der er ikke mange klubber der arbejder så støt som Minorkaklubben. Formanden gav beretning over avlscenteret hos Nielsen, Ullerslev. Besætningen bestod af 130 stk. høner. Der solgtes sidste år 825 stk. daggamle kyllinger og 375 stk. rugeæg, 30 stk. hanekyllinger og nogle stykker avlshaner. Gennemsnits æglægningen pr. høne har været 157 æg, med en gennemsnits vægt af 64 gr. Fra avlscenteret hos Jørgensen blev det oplyst at besætningen bestod af 45 høner, der i gennemsnit lagde 147 æg. Der solgtes 425 rugeæg og nogle avlsdyr.

År 1939:
Beretningen på generalforsamlingen er igen kun om avlscentre, beretning fra Nielsen hvor besætningen består af 180 høner, deraf ca. 100 unghøns og ca. 80 ældre. Der blev i år solgt 850 stk. rugeæg og 1100 stk. daggamle kyllinger, desuden blev der solgt 32 stk. hønekyllinger og 3 stk. haner. Jørgensen aflagde beretning fra hans avlscenter, som består af 40 høns fordelt på 3 stammer, der var solgt 800 rugeæg. Gennemsnits æglægningen var 160 æg pr. høne, med en vægt på 66,5 gr. pr. stk. Forslag til dommere genvalgtes Henriksen, Århus og Valdemar Jensen, Langå. Under evt. drøftede man bedømmelsen, hvor flere medlemmer mente at Henriksens bedømmelsesskala lå i de flestes tilfælde et par point for lav. Formanden lovede at gøre Henriksen opmærksom derpå.
År 1940: 
På generalforsamlingen oplyste formanden at de 2 haner som blev indkøbt fra Tyskland i 1939 var døde. Men han håbede at det afkom der var blevet, ville være en god blodfornyelse. Beretning fra avlscenter Nielsen, han oplyste at besætningen bestod af 50 unghøner og 60 ældre høner. På grund af et af de vanskelige forhold der indtraf i foråret, blev salget af rugeæg og kyllinger ikke så stort som de foregående år. Der blev solgt 200 stk. daggamle kyllinger, 400 stk. rugeæg og nogle avlshaner. Avlscenter Jørgensen består af 45 stk. høner, deraf halvdelen unghøner, der blev solgt 100 rugeæg og nogle avlsdyr. Æglægningen var på et gennemsnit 163 stk., med en gennemsnits vægt på 64 gr.

År 1942 og 1943:
Er der en stor tilbagegang for avlscentrene, i 1943 er Nielsen på 50 stk. høner, deraf 25 stk. unghøner og 25 ældre høner, af haner er der 10 stk. tilbage. Der er solgt nogle avlsdyr, og 200 rugeæg. Nielsen oplyste, at han på grund af udrejse, ønskede at fratræde som avlscenterleder fra kommende efterår. Avlscenter Jørgensen oplyste, at hans besætning bestod af 10 ældre høner og 14 unge avlshøner samt nogle haner. Der var i år solgt nogle avlsdyr samt 332 stk. rugeæg.
 
År 1944:
Blev der ikke afholdt generalforsamling eller kåringsskue på grund af krigen. Der var jo meget vanskelige transport forhold, samt at finde et lokale, alt var jo beslaglagt af tyskerne.

År 1946:
Generalforsamlingen bød formanden de fremmødte medlemmer velkommen. Det var jo en stor glæde at mødes igen efter en ret ubemærket tilværelse under krigen, hvor det havde været meget svært med fjerkræavlen. Man kunne ikke få olie til rugemaskinen, også de nødvendige foderstoffer kunne kun skaffes i erstatning til meget høje priser. Avlscenter Jørgensen var syg og havde været det længe, og som følge deraf havde han ikke udstillet de anmeldte dyr.
Jørgensen oplyste at han ved udgangen af 1947 ikke ønskede at fortsætte med klubbens avlscenter. Det vedtages at bestyrelsen skulle prøve at finde en ny avlscenterleder blandt klubbens medlemmer.

År 1947:
Den 15. maj tilkendte Østergård, Holstebro klubben en skrivelse, hvor han meddelte at han havde en idé, hvorved han kunne skaffe os 5 – 600 kr. til at holde 60 års jubilæum for, ved det kommende kåringsskue i 1948. Ved korrespondance med samtlige bestyrelsesmedlemmer angående tilbuddet, blev det vedtaget.

År 1948:
Var året hvor der blev afholdt en jubilæumsfest og generalforsamling. Det startede med en festmiddag på en restaurant i Odense, hvorefter der blev tilbragt nogle fornøjelige timer, hvor flere medlemmer havde ordet. Formanden gav en kort beskrivelse af Minorkaens indførelse i landet i året 1880 og klubbens start i 1888.

År 1949:
På generalforsamlingen oplyste formanden at avlscenter Jørgensen var forhindret i at være til stede, og derfor måtte beretningen fra avlscenteret udgå. Efter formandens beretning, havde flere ordet bl.a. Alfred Sørensen, Østergård, John Nielsen, N. Jeppesen og flere derefter, det eneste der ikke var omtalt, var hvad ordet drejede sig om.
Under pkt. 5. på dagsordenen som lyder ”valg af dommere” var der en livlig debat, hvor deltagerne deltog efter de regler der blev vedtaget d. 3. februar 1929 i Fredericia. Denne regel havde følgende ordlyd, ”de dommere som indstilles af Minorkaklubben til dommerudvalget, skal være medlem af klubben og opdrætter af Minorkaen”. Østergård foreslog at den sidste sætning slettes, så det fik følgende ordlyd, ”de eventuelle dommere som klubben foreslår til dommerudvalget skal være medlem af Minorkaklubben”. Alfred Sørensen anbefalede det nuværende system. Østergård anbefalede det af ham stillede forslag. Ved den efterfølgende afstemning vedtages Østergård’s forslag med et stort flertal.
Peer Greth Nielsen