Historie / År 1951-1969

År 1951-1969

År 1951:
På generalforsamlingen vedtages det, at forhøje kontingentet til 4 kr. årligt, gældende fra 1. januar 1953.

År 1953:
I anledning af Minorkaklubbens 65 årige jubilæum i 1953, valgtes Østergård til at iværksætte et lotteri med salg af lodsedler, ved derved at hjælpe med at klare udgifterne ved en jubilæumsfest. Ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen den 12. oktober 1953 angående afholdelse af klubbens 65 års jubilæumsfest i Odense den 13. december, fik den tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Østergård har påtaget sig at ordne festen for de midler som lotteriet indbragte. Den 13. december 1953 kl. 12.30 åbnede formanden generalforsamlingen og jubilæumsfesten, hvor han omtalte Minorkaens udvikling gennem de sidste 65 år. Derefter blev klubbens medlemmer inviteret af Østergård til gratis middag, som blev betalt af det beløb, han havde fået ind ved salg af lodsedler. Under evt. blev det meddelt, at Jørgensen ikke ønskede at fortsætte med klubbens avlscenter. Det vedtages at forsøge et andet sted for oprettelse af et nyt avlscenter.
 
År 1954:
På generalforsamlingen blev oprettelsen af et nyt avlscenter diskuteret, da Jørgensen ikke ønskede at fortsætte. Der blev henstillet til bestyrelsen om at sørge for oprettelse af et nyt avlscenter, og efter evne sørge for at få indført den blodfornyelse Minorkaen trænger til.
 
År 1956:
På generalforsamlingen oplyste formanden, at der endnu ikke er oprettet noget nyt avlscenter. Men han håbede at det vil lykkedes i året 1957. Formanden sluttede generalforsamlingen med ønske om fremgang for Minorkaracen, og udbragte et leve for Minorkaklubben. Det blev de sidste ord fra Valdemar Jensen, for han døde og med sin død, døde også alt arbejde med avlscenter, og en ny epoke begynder.
 
År 1957:
Åbnede Østergård generalforsamlingen og bød velkommen til. Han bad de fremmødte mindes klubbens mangeårige formand Valdemar Jensen. Under evt. vedtages det at overdrage Østergård ansvaret for at få arrangeret en fest næste år, da klubben så har bestået i 70 år. Klubbens 70 års jubilæum blev afholdt i Odense sammen med generalforsamlingen. Formanden bød velkommen til de 30 personer der deltog i festen, det var jo med damer. Petersen, Sorø fortalte om Minorkaen før og nu. Der var sket store forandringer i de 40 år, hvori Petersen havde arbejdet med dem. Men han mente at Minorkaen var meget smukkere i dag. Under evt. rettede formanden en henvendelse til medlemmerne om at få fat i nye medlemmer så klubben kan blive noget større.

År 1960:
I formandens beretning meddelte han, at der havde været tilbagegang i medlemstallet, samt tilbagegang i dyr på landsudstillingen. Fra Hjulmand var der kommet et forslag om optagelse af opdrættere af Andalusier i Minorkaklubben, da denne race havde så få opdrættere, at de ikke kunne danne en specialklub. Der var megen stemning for at optage opdrættere af Andalusier, de skulle så deltage på lige fod med Minorka opdrættere ved uddeling af klubbens præmier. Forslaget blev vedtaget.

År 1961:
I sin beretning kunne formanden oplyse om flere nye medlemmer. Hovedsagelig opdrættere af Andalusier, da den nu er med til at konkurrere om klubbens pokal og præmier. Det var formandens ønske, at dette samarbejde måtte være til stor støtte for disse opdrættere, for derved at holde liv i denne meget vanskelige race.
Der kommer nu et par år, hvor der ingen udstillinger er, og hvor der i klubben heller ikke sker noget, på grund af fjerkræpesten. Først i 1964 blev der afholdt generalforsamling. Sekretæren N.A. Jensen oplyste, at formanden Østergård var forhindret på grund af længere tids sygdom, og det var årsagen til, at de ikke var indkaldt til generalforsamling i bladet. Men da man altid holdt generalforsamling i tilslutning til landsudstillingen, havde man indenfor bestyrelsen ment at man godt kunne afholde generalforsamlingen alligevel. Han aflagde derefter beretning for de år der var gået, men der var jo ikke sket noget på grund af pesten.
Klubbens 75 års jubilæum i 1953 blev heller ikke holdt. På generalforsamlingen valgtes N. A. Jensen til formand for klubben.

År 1965:
Var året hvor landsudstillingen blev flyttet fra Odense til Herning. Formanden aflagde beretning. Der var ikke sket så meget, og det havde endnu ikke været muligt at få avlsmateriale indført, så vi kunne få blodfornyelse til både Minorka og Andalusier. Der var kommet en henvendelse fra standardudvalget, angående den nye standard. Der var nogen drøftelse angående dette spørgsmål, det var særlig angående Andalusier. Det mentes at farvebeskrivelsen burde være mere fyldestgørende, så der ikke kunne blive forskel i bedømmelsen som det var tilfældet nu. Det var også i 1965 at kontingentet blev forhøjet fra 4 kr. til 5 kr. årligt.
 
År 1966:
Generalforsamlingen i Herning, her aflagde formanden beretning og kunne oplyse at der nu var grønt lys for at indføre dyr fra udlandet. Efter de sidste forhandlinger angående leje spørgsmål af karantænestationen var der blevet nedslag i lejen fra 45kr. til 15 kr. + foder og pasning af dyrene. Der kunne regnes med en udgift af 0 – 40 kr. pr. dyr + købspris og fragt. Efter nogen diskussion blev der enighed om at købe 1,0 sort Minorka og 1,2 blå Andalusier. Det var så meningen at de skulle udsættes til to medlemmer af klubben, som havde de pågældende racer, så medlemmerne derefter kunne købe rugeæg, og eventuelt daggamle kyllinger derfra. Det blev overdraget bestyrelsen at finde de besætninger, der kunne findes egnet til dette formål. De medlemmer der kunne tænke sig at komme i betragtning, skulle henvende sig til formanden, så bestyrelsen kunne bese de pågældende besætninger og finde frem til de bedst egnede.

År 1967:
Generalforsamlingen bød formanden velkommen og aflagde derefter beretning, hvor han oplyste at der var deponeret penge til Danmarks Fjerkræavlerforening (600 kr.) for de indkøb af avlsdyr fra udlandet, som det var vedtaget på sidste generalforsamling. Bestyrelsen havde truffet aftale med Hjulmand og Jens Ancher, der begge ville overtage de indkøbte haner på egen risiko. N.A. Jensen skulle så overtage de to høner på samme betingelser, så klubben ikke skulle lide tab ved indkøbene. Man håbede på denne måde at kunne få så mange penge i kassen, så vi kunnen markere klubbens 80 års jubilæum i 1968. Jeg kan her tilføje at klubben fra hovedforeningen fik 300 kr. retur, samtidig betalte N.A. Jensen 300 kr. for den sidste høne, så der ikke var noget tab for klubben. Samme år indkøbte N.A. Jensen for egen regning 2,2 Minorka dværge, det blev startskuddet på Minorka dværge her i landet. Det var også det år hvor kontingentet steg til 10 kr. årligt.

År 1968:
Startede generalforsamlingen med spisning som klubben var vært for. Formanden aflagde beretning og oplyste at der var kommet 1,1 Andalusier fra karantænestationen, men det var et meget dårligt resultat, da det viste sig at hønen var gold. Hanen blev da tilsat danske høner, men det viste sig, at der var en meget dårlig befrugtning, og de kyllinger der blev var ikke levedygtige.
Jeg kan også her fortælle en sjov lille historie om dværgene, de 2,2 som Niels havde indført, der døde den ene hane på karantænestationen. Han fik godt nok kyllinger på de andre, men de døde alle i 7-8 ugers alderen. Da var der et andet medlem som kørte til Tyskland, og han havde fået æg med hjem, jeg kan ikke huske hvor mange æg, men han fik 23 kyllinger. Nå men han havde jo ikke papirer til lovlig indførsel, så han kørte ud til Niels med kyllingerne, for senere at få en stamme derfra, og på denne måde kunne de begge i 1968 udstille de første Minorka dværge på landsudstillingen.

År 1969:
På generalforsamlingen oplyste formanden at han havde været med til raceavlernes møde aftenen før repræsentantskabsmødet. (Det var et møde der blev afholdt af raceavlere, da vi jo dengang var sammen med ethvert fjerkræ). Han oplyste også at det i år igen ikke havde været muligt at få noget afkom af de importerede Andalusier. Der var derimod afkom af de importerede Minorka dværge, så han håbede nu at få gang i dem. Det var også i 1969 vi så Andalusier dværge første gang, men desværre af en udstiller der var helt ukendt og vi har aldrig set ham siden.
Peer Greth Nielsen