Historie / År 1970-1989

År 1970-1989

År 1970:
Generalforsamlingen, oplyste formanden at Hjulmand havde indkøbt en hane fra Tyskland, og der ville også blive prøvet at få en høne hjem.
 
År 1971:
Generalforsamlingen,her ytrede formanden tilfredshed med den fremgang i dyr. De store havde holdt stand, og der var stor fremgang i dværgene både for Minorka og Andalusier. Han omtalte det afkom efter den af Hjulmand indkøbte hane fra Tyskland, det havde givet en pæn størrelse på øreskiverne hos hønerne, men advarede mod at de blev større end de var nu, da de så ville blive for store og grimme og skæmme dyrene. Der var ligeledes god fremgang hos dværgene både i type og størrelse for Minorka og Andalusier. Der udspandt sig en meget livlig debat om afkommet af den importerede hane, hvor flere af medlemmerne deltog.
 
År 1972:
Havde vi igen pest, derfor afholdes der ikke landsudstilling.

År 1973:
Blev der afholdt landsudstilling i Ringsted, og formanden beklagede sig også over, at der var tilbagegang i antal tilmeldte dyr, særdeles dværgene var det gået ud over, men håbede at det skyldtes de billøse søndage, som vi havde i 1973.

År 1974:
Var vi tilbage i Herning, formanden bød velkommen og oplæste dagsordenen. Derefter aflagde han en kort beretning for året, det var en glæde at der var stor fremgang for Minorkaerne. og også for dværgene, og det var rart igen at se Andalusier.

År 1975:
I beretningen oplyste formanden at der var en mindre fremgang for de store høns, men en mindre tilbagegang for dværgene. Der var kommet 6 nye medlemmer, så vi nu var 30 medlemmer. Det var næsten alle af en god kvalitet, med der er endnu noget at rette, det er navnlig øreskiverne det kniber med. Jeg håber sandelig det var hønsene han mente i den sidste sætning.
 
År 1976:
Generalforsamlingen, formanden oplyste i sin beretning at der på landsudstillingen var udstillet færre store Minorka end året før, hvorimod der var fremgang for dværgene, kvaliteten for begges vedkommende var i fremgang. Det blev også vedtaget at afholde en ”hønsedag” sidst i september eller først i oktober, det blev overlagt bestyrelsen at arrangere dette. Ved nytår 1976-77 dør formanden pludseligt, og da Niels var ungkarl og alene, var det ikke nemt, men Vagn Byrgesen og Christian Frost, Randers kendte hans søster, som sørgede for at klubben fik både kassebeholdning og klubbens andet materiale. Der blev herefter afholdt et møde den 13. februar 1977 hos Chr. Frost, hvor Vagn Byrgesen og Vagn Christensen deltog. På mødet enedes man om at afholde hønsedag den 25. september 1977 i Ravnstrup. Ved mødet enedes man også om at fortsætte med 4 bestyrelsesmedlemmer til næste generalforsamling, da der på sidste generalforsamling ikke blev valgt nogen suppleant.

År 1977:
Generalforsamlingen, efter mindeord over afdøde formand N.A. Jensen, Langå, læste fungerende formand dagsordenen op. Der var fra bestyrelsen indkommet flere forslag, bl.a. at formand og kasserer ikke må være samme person. Formanden skal vælges på generalforsamlingen. Der skal altid være valgt en suppleant til bestyrelsen. Forhøjelse af kontingent til 25 kr. årligt. Alle forslag blev vedtaget. Det blev også vedtaget at fortsætte med hønsedag.

År 1978:
Bestyrelsesmøde i Silkeborg den 12. marts bl.a. klubbens love blev gennemgået med enkelte rettelser og tilføjelser. Vi blev enige om at afholde ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med hønsedagen, da lovene jo skal godkendes på de følgende generalforsamlinger. Vi diskuterede 90 års jubilæum i 1978, hvor vi blev enige om at købe nogle rosetter og lave nogle foldere.

Ravnstrup den 8. oktober 1978, i forbindelse med hønsedagen blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen, klubbens love da vi jo ingen havde. Bestyrelsen havde på et tidligere møde udarbejdet en lov bestående af 8 paragraffer + præmieregler. Loven blev læst op og gennemdiskuteret, og efter småændringer blev loven vedtaget. Præmiereglerne blev ligeledes godkendt. På et bestyrelsesmøde efter man havde sluttet hønsedagen, diskuterede vi hvordan vi skulle markere klubbens 90 års jubilæum. Vi enedes om, at klubben skulle være vært med 3 stk. smørebrød pr. medlem den 3. december. Vi diskuterede opstilling af voliere og stand, også her var der enighed om opstilling og dyr i volieren. Der blev også vedtaget at leje et præmieskab i anledning af jubilæet, for da vi i anledning af jubilæet havde brugt så mange penge, havde vi ikke selv havde råd til at lave et.
 
Generalforsamling 3. december 1978. I beretningen oplyste formanden at de 1,2 store Minorka og 1,2 dværg Minorka på Europaudstillingen i Østrig var blevet godt bedømt, og senere solgt for 250 kr., som gik i klubbens kasse. Det skal lige her bemærkes at de dyr der var her på Europaudstillingen, var udstillet i Minorkaklubbens navn, og var givet af 6 af medlemmerne. Vi måtte jo dengang ikke få dyrene med hjem igen, og satte dem derfor til en rimelig pris, i håb om at sælge dem. Hvis ikke de blev solgt skulle de gå til et ungdomsmedlem.

År 1979:
Bestyrelsesmøde den 7. oktober. Efter hønsedagen blev der afholdt et møde, hvor den kommende landsudstilling blev meget diskuteret. Da vi fra hovedforeningen havde modtaget et ønske om at lave en propaganda for blå Andalusier, vi var helt enige heri, om at lave en stand med seks volierer. Det er jo ikke nemt at skrive om klubbens historie, når man bruger den gamle protokol som udgangspunkt i 1980, har sekretæren skrevet. Formanden aflagde beretning, og beretningen blev vedtaget. Indkomne forslag fra klubbens bestyrelse, forslaget blev vedtaget.

År 1981:
På hønsedagen havde man K.T. Sørensen til at demonstrere dyrene om formiddagen. Efter middagen var der livlig diskussion, hvor bl.a. hvidt i ansigtet og for lyse løb blev meget drøftet. På generalforsamlingen 1981 var der indkommet forslag om optagelse af den Hvidkindede Spanier. Ved første behandling var der skriftlig afstemning, med resultatet: 2 blanke, 2 nej og 9 ja stemmer.

År 1982:
Bestyrelsesmøde den 17. oktober , her måtte man desværre konstatere, at demonstrationen i Vestermarkens forsamlingshus måtte afmeldes på grund af manglende tilslutning og tilmelding af dyr. På generalforsamlingen 1982 kom formanden med et forslag om at flytte Hønsedagen fra det nordlige Jylland til længere sydpå, og det blev godkendt. Indkomne forslag: her var forslaget om optagelse af Hvidkindede Spanier til anden behandling, og efter afstemningen var resultatet 1 blank, 1 nej og 11 ja stemmer, forslaget er vedtaget.

År 1983:
Klubben afholdt den 9. oktober sin årlige Hønsedag, den blev afholdt i Stenderup sammen med Barnervelderklubben, dog således at hver klub var sig selv. Der var desværre ikke den store tilslutning, hvad der virkelig var kedeligt, da det var her vi gennemgik dyrene og diskuterede tingene igennem.
I 1983 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Sorø. Vi blev her enige med Barnervelderklubben, som havde spurgt om en fælles hønsedag, at vi ville undersøge muligheden for en sådan i Fredericia. Der blev afholdt et senere møde med formanden for Barnervelderklubben, hvor vi havde undersøgt muligheden, men det blev hurtigt afgjort at det ville koste 2400 kr. i Fredericia. Vi havde fået et tilbud fra Stenderup forsamlingshus på 300 kr., det blev vi enige om, at holde hønsedag der.
Vi fik samme år 7 stk. tretårnet sølvskeer skænket af Tage Dissing. Der skulle uddeles en hvert år på landsudstillingen. Den skulle uddeles til den højest bedømte Store Minorka. Samme år var der udstillet Store blå Minorka som nyopdræt.

År 1984:
På bestyrelsesmødet var vi enige om igen at afholde hønsedag i Stenderup forsamlingshus med Barnervelderklubben. Foreningslederkursus blev afholdt i Fredericia. Efter velkomsten blev vi opdelt i grupper, hvor vi fik emnerne:
1. Europaudstilling 1985
2. D.F.f.R som familiehobby
3. Fortolkning af foreningens love og vedtægter
4. Kredse og klubbens pligter overfor nye medlemmer
5. Mangler der dialog mellem kredse og tilsluttede klubber
6. Præmie og udstillingsregler i kredse og klubber
7. Den nye konsulentordning
8. Valgfrie emner
Efter middagen var der gennemgang og diskussion af de fremkomne meninger. Der fremkom mange saglige og positive ting og meninger, alt i alt et kursus klubben altid bør deltage i.

År 1985:
På grund af Europaudstillingen blev generalforsamlingen afholdt sammen med hønsedagen. Den blev afholdt hos Kr. Frost, Randers. Klubben var samtidig vært med smørrebrød og pølser til frokost. Vi havde i forvejen hørt at Gedved Fjerkræslagteri var begyndt at lave kyllingepølser, hvoraf den ene hed Minorkapølse. Vi ringede derfor til Gedved Fjerkræslagteri, og spurgte om ikke det var rimeligt, når de brugte vores navn, at de gav en gang pølser og pålæg til hønsedagen. Vi fik en del af varerne.
I Fredericia var der foreningslederkursus, her var hovedemnet helt naturligt Europaudstillingen. Der var en meget livlig debat, særligt angående præmier. Derom kan jeg kort sige, at alle præmier uanset om de er fra hovedforeningen eller specialklubben falder på enkelt dyr. Fra hovedforeningen falder der en præmie for hver 10 dyr af samme race, forstået sådan at kun dommeren uddeler præmier. Dommeren skal også uddele klubbens præmier. Pokaler og erindringspræmier blev uddelt efter samme regler som altid. Klubbens præmier bestod dette år af hvide tallerkner, krus og askebægre, hvor Vagn Byrgesens datter Britta havde malet klubbens logo på.

År 1986:
Hønsedagen blev igen afholdt i Randers. Vi deltog også i foreningslederkursus i Fredericia.

År 1987:
Fra den 14. april til og med den 20. april deltog vi med vores bomærke og planche, samt en stamme Store Minorka og et hold kyllinger, der velvilligt var udlånt af Else Boel. Det var en propagandaudstilling som var arrangeret af Odense kreds, hvor samtlige fynske klubber og kredse deltog. Samtidig var specialklubberne inviteret. Arrangementet var tilrettelagt med en voliere i Rosengårdcenteret i Odense.
Foreningsledermødet blev afholdt i Fredericia. Her kan jeg oplyse at der fra standardudvalget, var fremlagt en liste over sjældne og vanskelige racer. Da der på repræsentantskabsmødet blev besluttet at sløjfe begrebet prydhøns, er det hermed meningen at disse racer, der er med på denne liste skal grupperes særskilt på L.U. Jeg kan oplyse at 2 af de varieteter Minorkaklubben repræsenterer, er med på listen, det er Hvidkindet Spanier og dværg Andalusier.

År 1988:
Hønsedagen blev afholdt i Haunstrup Zoo, og på grund af at L.U. skal afholdes i Odense, og der ikke er lokaler til at holde generalforsamling, blev den også afholdt samme sted. Klubben var på grund af 100 året vært med middag og kaffe. Klubben har søgt dommerringen om deltagelse med dværg Minorka, og hvis det var muligt også med store Minorka i Fredericia til dommerringens møde. Vi var der både med store og dværg Minorka. Peer havde lavet et virkeligt godt oplæg, hvorefter han demonstrerede dyrene.
Jubilæumsudstillingen startede som et mareridt. Vi var jo blevet lovet en stand på udstillingen, og der var blevet lavet mange gennemtænkte ting til den. Jeg havde hele bilen fyldt, og da jeg så kom til Odense, fik vi en lille strimmel, samt en meget beskeden plads mellem 2 døre. Så alt hvad jeg havde lavet passede ikke efter noget.

År 1989:
På et bestyrelsesmøde blev vi enige om at holde hønsedag i Aarhus, da hovedforeningen havde arrangeret fælles hønsedag for alle specialklubber. Samtidig blev vi enige om at holde ekstraordinær generalforsamling samme dag, da vi havde modtaget ønske om optagelse af Kastilianer i Minorkaklubben. Og da det skal godkendes på 2 generalforsamlinger, kunne vi få det færdig behandlet på næste generalforsamling.
Peer Greth Nielsen